Dlaczego warto mieć ® – kę?

Dodany przez dnia November 26, 2010

Istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku firmy są znaki towarowe, popularnie kojarzone z ® -ką, które jako wynik innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku niemal codziennie. Nazwa handlowa, logo firmy czy wreszcie nazwy produktów/usług, a nawet wygląd opakowania mogą być przedmiotem praw wyłącznych, co oznacza, że mogą przyznawać ich „właścicielowi” prawa zbliżone treścią do prawa własności rzeczy.

Wydaje się zatem, że warto chronić rezultaty wysiłków podejmowanych na rynku celem zdobycia zaufania odbiorców, zanim zniweczy je nieuczciwy czy nierzetelny partner, chcący pasożytować na cudzej renomie.

Co to jest znak towarowy?

Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że znak towarowy pozwala odróżniać towary ze względu na ich pochodzenie. Zatem z jednej strony znak wskazuje na źródło pochodzenia towarów, a więc zapewnia, że towary oznaczone danym znakiem są tego samego pochodzenia, czyli pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego towaru do obrotu.  Z drugiej strony znak towarowy identyfikuje towar na rynku,  a więc pozwala go odróżnić od innych towarów tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Nie do przecenienia jest także funkcja reklamowa i gwarancyjna znaku, która sprowadza się do tego, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru, których kupujący może oczekiwać. Poza tym w obrocie znak promuje towar, umożliwia jego zaistnienie na rynku, a także ugruntowuje pozycję firmy i pomaga w zdobyciu nowej klienteli.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wybór formy przedstawieniowej znaku towarowego jest szeroki i swobodny, jego granicę wyznacza jedynie wymóg zdolności oznaczenia do odróżniania.

Przykłady znaków towarowych

Ø  słowne:

ORLEN, PKN ORLEN, Polski Koncern Naftowy ORLEN

Ø  strony internetowe:

www.orlen.pl www.orlen.com.pl www.orlen.com

Ø  hasła reklamowe:

„ORLEN Dobra energia”, „Orlen poczuj moc sportowych emocji”

Ø  znaki słowno-graficzne

Ø  dźwiękowe

ryk silnika motoru Harley-Davidson

Jak można chronić znaki towarowe?

Znaki towarowe można chronić poprzez dokonanie zgłoszenia w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Ochrona znaku towarowego ograniczona jest bowiem zawsze do określonego obszaru ochrony. Na terytorium Polski znaki towarowe można chronić poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP (znak towarowy „krajowy”) lub prawa z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (wspólnotowy znak towarowy), albo też w trybie rejestracji międzynarodowejdokonywanej poprzez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem np. UPRP.

Urząd Patentowy RP wydaje uprawnionemu świadectwo ochronne na znak towarowy, a informacje o ich udzieleniu są publikowane w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz co do zasady są dostępne on-line na stronie urzędu (www.uprp.pl).

Ochrona znaku towarowego jest w zasadzie bezterminowa, dla jej utrzymania konieczne jest uiszczanie opłat za kolejne 10-letnie okresy ochronne.

Czy ochrona znaku towarowego jest kosztowna?

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat do właściwego urzędu ds. własności przemysłowej oraz obejmuje ewentualnie koszty profesjonalnej pomocy np. rzecznika patentowego.

W trybie krajowym opłata za zgłoszenie znaku towarowego do 3 klas towarowych wynosi 550, 00 zł , za każdą kolejną klasę towarową 120,00 zł. Opłata za pierwszy 10-letni okres ochronny wynosi 400,00 zł. Do tego należy także doliczyć opłatę w wysokości 90,00 zł za ogłoszenie o udzieleniu prawa. Zatem przeciętny koszt uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi niewiele ponad  1 000, 00 zł.

W świetle powyższego koszty te nie wydają się wysokie w porównaniu z ryzykiem, na jakie narażone są przedsiębiorstwa niechroniące swoich znaków towarowych. Wystarczy choćby wymienić straty, na jakie mogą narazić podrabiający produkty, związane czy to z utratą części rynków zbytu czy utratą renomy, gdy produkty nieuczciwej konkurencji są gorszej jakości.

Dlaczego warto chronić swoje znaki towarowe ?

  • Znaki towarowe zapewniają możliwość odróżniania produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różne przedsiębiorstwa.
  • Stanowią ważne narzędzie marketingowe, kreują „reputację” marki.
  • Znaki towarowe stanowią aktywa przedsiębiorstwa. Ich rynkowa wartość może być ujęta w bilansie, jako istotny składnik aktywów niematerialnych (np. wartość znaku Coca-Cola)
  • Znaki towarowe mogą służyć do pozyskiwania zewnętrznego finansowania: mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, mogą być wniesione aportem do spółki, mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.
  • Znaki towarowe mogą być przedmiotem licencji.

Uzyskanie prawa ochronnego  – ®powoduje, że uprawniony staje się właścicielem tych dóbr niematerialnych, a prawo przyznaje mu ochronę podobną do ochrony prawa własności rzeczy.

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze ochrony.  Przyznane przez prawo roszczenia zakazowe umożliwiają ochronę znaku towarowego przed kopiowaniem czy naśladownictwem przez konkurentów. Legitymując się prawem ochronnym na znak towarowy, możemy innym uczestnikom rynku zakazać posługiwania się takim samym oznaczeniem w obrocie.

Wydaje się zatem, że warto chronić rezultaty wysiłków podejmowanych na rynku celem zdobycia zaufania odbiorców, zanim zniweczy je nieuczciwy czy nierzetelny partner, chcący pasożytować na cudzej renomie.

Aleksandra Nowak-Gruca

rzecznik patentowy

O autorze

KomentarzeNapisz komentarz