E-doręczenia i e-dokumenty w świetle projektów rozporządzeń do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Dodany przez dnia November 30, 2010

Z chwilą wejścia w życie w dniu 17 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne uchylonych zostało 5 rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ten zabieg legislacyjny nie oznaczał, iż w porządku prawnym pojawią się zupełnie nowe akty o charakterze podstawowym. W związku z tym powstała sytuacja w wyniku, której mamy ustawę ale bez aktów wykonawczych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim niemożliwość realizacji założeń jakie przyświecały projektowi ustawy czyli szybkości postępowania i załatwiania spraw administracyjnych w drodze elektronicznej.

Pewną nadzieję na zakończenie tej sytuacji mają gwarantować przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekty rozporządzeń. I tak w dniu 24 listopada 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można zapoznać się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie ma być wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji. W obecnej chwili jest ono w wersji skierowanej do konsultacji międzyresortowych i społecznych, z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 1 grudnia 2010 r.

Podkreślić należy, iż projektowane rozporządzenie ma uregulować zagadnienia, które dotychczas były uregulowane w trzech różnych rozporządzeniach tj.:

1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych – wydane na podstawie art. 39¹ § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym – wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji.

3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej odbiorcom usług certyfikacyjnych przez organy władzy publicznej – wydane na  podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym.

W swoich założeniach rozporządzenie określa następujące kwestie. Po pierwsze, warunki organizacyjno – techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej. Po drugie,  formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów. Po trzecie, sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Po czwarte,  sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów.

Konkludując należy mieć nadzieję, iż proces dostosowywania norm prawnych w randze rozporządzenia do ram ustawowych zakończy się ostatecznie powodzeniem.
Z pewnością przyczyni się to w znacznym stopniu do zdynamizowania pracy podmiotów realizujących zadania publiczne jak również pozwoli klientom na sprawne poruszanie się w środowisku wirtualnego świata administracji, który musi być otwarty i przyjazny.

Autor: Marcin Owsianka

O autorze

KomentarzeNapisz komentarz